Hoe werken wij?

Direct na hun laatste les komen de leerlingen naar ons toe. Wij noteren het tijdstip waarop de kinderen binnenkomen en wanneer ze weggaan. Na binnenkomst krijgen zij iets te drinken en te eten aangeboden. Er is ruimte om even te ontspannen en te kletsen alvorens we aan de slag gaan. We bespreken de afgelopen schooldag(en) en we kijken wat er die dag gedaan kan worden en hoe. We maken een planning en deze wordt, telkens wanneer de leerling naar de huiswerkbegeleiding komt, aangepast of bijgesteld.

1Standaard wordt gecontroleerd of de leerling de gemaakte planning naleeft. De leerling wordt ook overhoord over de bestudeerde stof. Wij kijken niet alleen naar een eventueel leerprobleem, maar wij stellen ons ook de vraag wat er achter dit probleem schuilgaat. Vanuit die achtergrond zoeken wij naar een individuele oplossing van het leerprobleem, zodat de leerling toch in staat is de studie naar behoren te volbrengen.

Mocht het leerprobleem complexer zijn en te maken hebben met onvoldoende beheersing van de lesstof, dan nemen we contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en bespreken de mogelijkheden voor eventuele extra hulp, zoals het aanbieden van bijles of het bemiddelen bij het zoeken naar mogelijkheden van bijles.

Wij informeren ouder(s)/verzorger(s) op regelmatige basis over de voortgang en motivatie van uw kind. Wekelijks ontvangt u van ons per email een rapportage. Hierin beschrijven we hoe de week is verlopen, de motivatie/het gedrag van de leerling tijdens de huiswerkbegeleiding, maar ook eventuele knelpunten in de lesstof.

Het spreekt voor zich dat u ook te allen tijde persoonlijk en/of telefonisch contact met ons kunt opnemen. 

StudieBalans zorgt er voor dat:

  • Er een duidelijke huiswerkplanning in samenspraak met de leerling is, zowel voor de dag van morgen, als voor proefwerken/toetsen die in de loop der tijd op het programma staan.
  • Gemaakte afspraken worden gecontroleerd.
  • Huiswerkopdrachten worden gecontroleerd en overhoord.
  • De leerling leert om gestructureerd met zijn huiswerk om te gaan.
  • De ouders op de hoogte worden gebracht van geconstateerde tekorten.
  • Zij krijgen een voorstel over de mogelijkheden die openstaan, bijv. bijles.

Wij hanteren een aantal duidelijke uitgangspunten:

  • Stilte en rust in de ruimte waar wij werken.
  • Orde en netheid.
  • Respect voor eigen én andermans spullen.
  • Op tijd komen: indien de leerling niet of niet op tijd aanwezig is, wordt er direct contact opgenomen met de ouder(s). Ouder(s) melden zelf hun kind af indien deze niet naar een huiswerkbegeleidingles komt. Wanneer de leerling zichzelf afmeldt, wordt dit door StudieBalans met de ouder(s) kortgesloten.

StudieBalans is geopend op maandag dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur.